Takaful untuk anda

+60115-758 0796

Hibah Takaful: Polisi perlindugan kewangan Islam

Table of Contents

Hibah takaful adalah istilah yang semakin mendapatkan perhatian di kalangan individu yang mengutamakan prinsip-prinsip syariah dalam aspek kewangan. Apa sebenarnya hibah takaful dan mengapa ia menjadi begitu penting dalam konteks perlindungan keluarga?

Artikel ini akan menerangkan konsep hibah takaful sebagai alternatif perlindungan kewangan yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip Syariah. Hibah dari amnya adalah pembahagian harta sebelum berlaku kematian. Ini bermaksud, pembahagian harta yang telah kita miliki kepada mereka yang kita inginkan. Tetapi, hibah dalam industri takaful bermaksud kita menghadiahkan wang pampasan daripada pelan takaful kepada mereka yang kita inginkan.

Tujuan artikel ini ditulis adalah untuk memahamkan anda tentang konsep dan manfaat polisi perlindungan kewangan ini. Hibah takaful merujuk kepada konsep di dalam sistem perlindungan takaful di mana dana yang telah dikumpul daripada peserta atau pencarum takaful yang aktif membayar, diberikan kepada ahli waris atau penama yang dinamakan oleh peserta apabila peserta tersebut meninggal dunia.

Ini bermaksud, dana takaful yang telah disimpan oleh peserta bukan hanya memberikan perlindungan kepada peserta itu sendiri, tetapi juga memastikan bahawa ahli waris ataupun penama yang dinamakan oleh peserta akan menerima sebahagian atau keseluruhan daripada dana tersebut dalam bentuk hibah (pemberian sukarela) selepas kematian peserta. Konsep ini menerapkan prinsip solidariti dan keadilan dalam takaful, serta membantu memastikan bahawa manfaat perlindungan kewangan akan diteruskan kepada ahli waris ataupun penama yang dinamakan peserta tanpa terikat kepada hukum faraid.

Manfaat Hibah Takaful dalam Konteks Malaysia

Di Malaysia, kesedaran mengenai pentingnya perlindungan kewangan semakin meningkat, dan takaful menjadi alternatif yang semakin diminati. Takaful hibah menawarkan manfaat tambahan kepada ahli waris, menjadikannya pilihan yang sesuai bagi mereka yang ingin melindungi masa depan keluarga mereka. Perunding takaful di Malaysia semakin memberikan penekanan kepada nilai hibah dalam takaful, membantu individu membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan keperluan dan kepercayaan agama mereka.

Asas Takaful dalam Islam

Fungsi hibah takaful adalah untuk memastikan bahawa manfaat polisi perlindungan kewangan yang telah dibeli oleh peserta akan terus memberikan nilai kepada ahli waris ataupun penama yang mereka namakan dalam bentuk hibah. Ini membantu meringankan beban kewangan yang mungkin timbul selepas kematian pencarum atau peserta. Polisi perlindungan kewangan ini juga mematuhi prinsip saling bantu-membantu dan ketelusan dalam takaful, mengutamakan keadilan dalam pembahagian manfaat.

Apa itu Hibah Takaful?

Hibah takaful adalah cara terbaik untuk memastikan harta yang telah ditinggalkan oleh pencarum atau peserta dalam bentuk pampasan akan tersedia untuk perlindungan kepada waris atau penama. Ia juga akan terus memberikan manfaat kepada keluarga mereka. Ia mengatasi isu-isu pewarisan yang kompleks dalam pembahagian faraid dan memastikan keluarga mendapatkan manfaat tanpa hambatan atau perdebatan.

Umum sedia maklum bahawa proses faraid adalah rumit dan memakan masa yang sangat panjang. Video di bawah menunjukkan perbandingan di antara persepsi tentang faraid berbanding realiti tentang faraid.

Mekanisme Hibah Takaful

Hibah takaful ataupun polisi perlindungan kewangan adalah konsep yang tidak hanya memberikan perlindungan kewangan, tetapi juga menghargai nilai-nilai keadilan dan solidariti dalam masyarakat. Apa sebenarnya mekanisma polisi perlindungan kewangan ini dan mengapa ia menjadi penting, terutama dalam konteks Malaysia?

1. Proses pendaftaran dan pembayaran caruman

Proses awal dalam mendapatkan polisi perlindungan kewangan ini melibatkan pendaftaran peserta dan pembayaran caruman. Perunding Takaful akan membimbing anda untuk memilih pelan perlindungan yang sesuai dengan keperluan anda dan anda perlu bersetuju untuk menyumbang caruman secara berkala. Caruman ini akan dikumpulkan dalam dana takaful yang dikelola dengan teliti oleh syarikat operator takaful.

2. Pengelolaan dana takaful dan pembahagian lebihan dana (surplus fund)

Dana takaful yang terkumpul akan digunakan untuk membayar tuntutan (claim) dan operasi takaful. Dalam tempoh tertentu, jika terdapat lebihan dana selepas semua tuntutan dan belanja operasi dibayar, ini dikenali sebagai “surplus”. Surplus ini akan dibahagikan di antara peserta takaful sesuai dengan prinsip tabarru’ (sumbangan sukarela). Ia mencerminkan semangat saling membantu dan solidariti di kalangan peserta takaful.

3. Pelaksanaan hibah takaful kepada ahli waris

Salah satu aspek paling penting dalam mekanisma hibah takaful adalah perlaksanaan hibah kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Polisi perlindungan kewangan ini melibatkan pemberian sebahagian atau keseluruhan dana takaful kepada ahli waris sebagai pemberian sukarela, tanpa melalui proses pewarisan (faraid) yang mungkin memakan masa dan rumit. Ini memastikan bahawa manfaat perlindungan kewangan diteruskan kepada mereka yang memerlukannya dengan segera.

Kelebihan Hibah Takaful

Mekanisma polisi perlindungan kewangan ini adalah memberikan manfaat yang lebih besar daripada sekadar pelindungan kewangan. Ia memastikan bahawa nilai-nilai etika dan keadilan dihormati dalam setiap aspeknya. Dengan hibah takaful, peserta dan ahli waris merasai ketenangan fikiran, tahu bahawa manfaat perlindungan kewangan yang telah dibeli oleh peserta tidak hanya menjadi kepentingan diri sendiri, tetapi juga membantu mereka yang memerlukan.

1. Keadilan dan ketelusan dalam takaful

Salah satu kelebihan yang utama dalam hibah takaful adalah keadilan dan ketelusan yang menjadi tulang belakang dalam sistem ini. Dalam takaful, peserta bersama-sama menyumbang untuk membentuk dana yang digunakan untuk membantu mereka yang memerlukan. Keadilan dicerminkan melalui hak setiap peserta mendapatkan manfaat perlindungan yang sesuai dengan sumbangan mereka. Ketelusan dalam pengurusan dana dan pembahagian surplus juga memberikan keyakinan kepada peserta bahawa dana mereka dikelola secara telus dan bertanggungjawab.

2. Manfaat hibah takaful dalam aspek kewangan dan kesejahteraan sosial

Hibah takaful tidak hanya menawarkan perlindungan kewangan, tetapi juga membantu memupuk kesejahteraan sosial. Dalam insiden kematian peserta, polisi perlindungan kewangan ini memastikan bahawa ahli waris (atau penama) tidak terjejas secara kewangan. Manfaat ini membantu meringankan beban kewangan yang mungkin timbul pada mereka yang ditinggalkan, membolehkan mereka menyesuaikan diri dalam suasana yang sukar. Dengan memastikan kestabilan kewangan keluarga, wang pampasan daripada polisi perlindugan kewangan ini juga membantu masyarakat membangunkan dasar yang kukuh untuk masa depan yang lebih cerah.

3. Perlindungan waris dan warisan dalam hibah takaful

Hibah takaful juga memainkan peranan penting dalam perlindungan waris dan warisan. Dalam keadaan kehilangan peserta, wang pampasan daripada polisi perlindungan kewangan ini dapat memberikan jaminan bahawa harta yang telah dikeluarkan oleh peserta untuk perlindungan tidak hanya mendatangkan manfaat kepada diri mereka sendiri, tetapi juga memastikan harta tersebut diteruskan kepada ahli waris dengan lancar. Ini mengurangkan risiko konflik dan perdebatan yang mungkin timbul dalam proses pewarisan tradisional (faraid).

Contoh Kes di AIA

Dari tempoh Januari hingga Disember 2022, sebanyak RM 4.07 billion telah diterima oleh pencarum AIA. Pembayaran yang paling tinggi adalah digunakan bagi tujuan manfaat perubatan. Sebanyak RM 3.27 billion telah dibayar bagi tujuan ini. Jumlah manfaat yang paling tinggi bagi satu pencarum adalah sebanyak RM 1.5 juta.

Sebanyak RM 586.28 juta telah dibayar sebagai pampasan bagi kematian. Jumlah manfaat yang paling tinggi yang diterima oleh waris adalah sebanyak RM 7 juta.

hibah takaful

Di samping itu, gambar di bawah menunjukkan 10 punca utama bagi setiap kategori pembayaran. Jika dilihat dalam kategori pampasan kematian, jumlah pampasan tertinggi bagi kematian yang disebabkan oleh penyakit kanser adalah sebanyak RM 1.025 juta. Purata pampasan kematian bagi pesakit kanser adalah sebanyak RM 68,000 seorang.

Jumlah pampasan yang tertinggi bagi kategori pampasan kematian adalah disebabkan oleh penyakit berjangkit. Pampasan tertinggi yang dibayar kepada waris adalah sebanyak RM 7 juta dengan purata bagi setiap penerima adalah sebanyak RM 60,000. Kematian yang disebabkan oleh penyakit berjangkit ini juga termasuk pampasan bagi kematian yang disebabkan oleh kes COVID-19.

hibah takaful

Anda mempunyai sebarang pertanyaan setakat ini? Sila hubungi kami dengan mengisi borang ini bagi mendapat maklumat lanjut.

Perbandingan dengan Insuran Konvensional

Dalam mencari perlindungan kewangan, individu sering berada di persimpangan pilihan di antara hibah takaful dan insuran konvensional. Mari kita lihat perbandingan antara dua pendekatan ini dalam hal perlindungan, manfaat dan nilai yang mereka tawarkan.

Kelebihan hibah takaful berbanding insuran konvensional

 1. Nilai Kemanusiaan dan Keadilan:
  Hibah takaful mengutamakan prinsip keadilan dan kebersamaan. Hibah diberikan kepada ahli waris peserta sebagai bentuk pemberian sukarela, memastikan waris mendapatkan manfaat tanpa perlu menunggu proses pewarisan yang mungkin rumit.
 2. Ketelusan dalam Pengurusan Dana:
  Dalam hibah takaful, peserta akan yakin bahawa dana mereka dikelola dengan telus dan penuh tanggungjawab. Proses pembahagian surplus yang adil dan telus mencerminkan prinsip-prinsip takaful yang sejati.
 3. Perlindungan Warisan yang Lancar:
  Dalam hibah takaful, manfaat perlindungan kewangan dapat diteruskan dengan lancar kepada ahli waris, mengurangkan risiko konflik atau kesulitan dalam proses pewarisan.

Kelebihan insuran konvensional berbanding hibah takaful

 1. Pelbagai Pilihan Pelan Perlindungan:
  Insuran konvensional menawarkan pelbagai jenis pelan perlindungan dengan tahap dan rangkuman yang berbeza-beza, membolehkan individu memilih yang paling sesuai dengan keperluan mereka.
 2. Fleksibiliti dan Pilihan Pelan Pelaburan:
  Beberapa insuran konvensional juga menawarkan pilihan pelan pelaburan yang dapat membantu meningkatkan nilai kewangan peserta pada masa akan datang. Ini disebabkan insuran konvensional tidak terikat dengan hukum Syariah yang menjadi sandaran operasi Takaful.

Kesimpulan: Menilai Hibah Takaful sebagai Pilihan Perlindungan yang Bijaksana

Dalam dunia yang semakin kompleks kini, mencari perlindungan kewangan adalah satu langkah yang bijak. Dalam konteks ini, hibah takaful muncul sebagai penyelesaian yang tidak hanya memberikan perlindungan kewangan, tetapi juga menggabungkan nilai-nilai etika dan kemanusiaan, lebih-lebih lagi kepada waris ataupun keluarga yang kita cintai.

Tulisan tentang polisi perlindungan kewangan dan manfaatnya ini telah memperlihatkan bahawa konsep ini lebih daripada sekadar perlindungan kewangan. Polisi perlindungan kewangan ini mencerminkan prinsip saling bantu-membantu, keadilan dan solidariti dalam masyarakat. Ia bukan sahaja memberikan manfaat kepada individu yang terlibat, tetapi juga memberi perhatian kepada mereka yang tersayang melalui hibah yang diberikan kepada ahli keluarga yang ditinggalkan atau waris.

Bagi merangkumi nilai-nilai ini, polisi perlindungan kewangan ini mengajak kita untuk lebih memahami perlindungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Perlindungan kewangan yang adil dan etika serta integriti adalah intipati daripada hibah takaful. Bagi mengingati betapa pentingnya menyediakan polisi perlindungan kewangan ini, kita diajak untuk mempertimbangkan pilihan ini dengan cermat dalam merencanakan masa depan kewangan kita.

Dengan mengambil kira hibah takaful sebagai pilihan perlindungan, kita tidak hanya memberikan perhatian terhadap perlindungan kewangan diri sendiri, tetapi juga membantu membentuk dunia yang lebih baik melalui nilai-nilai keadilan dan semangat saling bantu-membantu. Akhir kalam, hibah takaful bukan hanya tentang mengelola risiko, tetapi juga tentang mewujudkan jaringan saling peduli dan membantu dalam masyarakat yang lebih luas. Untuk mengikuti perkembangan kami di Facebook, sila ke pautan ini.